REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE
„PASZPORT TURYSTYCZNY 2018”
 
 
§ 1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Paszport Turystyczny 2018” zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Organizatorem i sponsorem Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej Organizatorem.
 4. Celem Konkursu jest zwiększenie znajomości zasobów przyrodniczych znajdujących się na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.
 5. Konkurs potrwa od momentu ogłoszenia do 31.08.2018 roku.
 6. Organizator może zdecydować o przedłużeniu Konkursu. Informacja o zmianie terminu realizowania Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.aplikacjapaszport.kujawsko-pomorskie.pl z wyprzedzeniem 7-dniowym.
 
§ 2. Postanowienia ogólne
 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, zabronione jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz korzystanie jednocześnie z kilku urządzeń.
 3. Pracownicy Organizatora, odpowiedzialni merytorycznie za organizację Konkursu, nie mogą brać udziału w Konkursie.
 
 
§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa
 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest instalacja w urządzeniu mobilnym Uczestnika bezpłatnej aplikacji „Paszport Turystyczny” oraz założenie konta użytkownika w ramach tej aplikacji. Konto może zostać założone poprzez: podanie adresu e-mail, poprzez konto użytkownika w portalu facebook.com lub poprzez konto użytkownika w portalu google.com. Aplikacja dostępna jest do pobrania w sklepie Google Play dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny, lecz pobranie aplikacji na urządzenie mobilne może się wiązać
  z dodatkowymi kosztami transmisji danych – ich koszt zależny jest od danego operatora komórkowego lub sieci WIFI.
 3. Do poprawnego działania aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego
  z zainstalowanym systemem operacyjnym Android 4.4 KitKat lub nowszym.
 4. Do poprawnego działania aplikacji konieczne jest wyrażenie zgody na udostępnienie aplikacji mobilnej lokalizacji GPS, dostępu do karty SD i dostępu do aparatu urządzenia Uczestnika. Aplikacja nie zbiera danych o lokalizacji użytkownika w czasie rzeczywistym.
 5. Uczestnik Konkursu logując się do aplikacji mobilnej oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
  i akceptuje jego warunki.
 6. Aplikacja mobilna rejestruje aktywność uczestnika w tym:
  1. odwiedzone miejsca (sumuje ich ilość oraz automatycznie przyznaje określoną liczbę punktów w zależności od kategorii odwiedzonego miejsca),
  2. rozwiązanie quizu (automatycznie przyznaje określoną liczbę punktów),
  3. wykonanie i publikację zdjęcia (selfie).
 7. Uczestnik zbiera punkty w formie meldunku (za odwiedzenie miejsca) w aplikacji oraz za wykonanie selfie oraz za wykonanie zadania dodatkowego (quiz), które pojawi się w niektórych miejscach.
  1. za odwiedzenie każdego z miejsc Uczestnik otrzymuje określoną ilość punktów:
   1.  za meldunek (odwiedzenie miejsca) oznaczonego jako „Punkt pieczątkowy” – 10 punktów
   2.  za meldunek (odwiedzenie miejsca) oznaczonego jako „Poznaj ZakaMARKI” – 20 punktów
   3.  za meldunek (odwiedzenie miejsca) oznaczonego jako „Ciekawostka” – 50 punktów
  2. lista miejsc, w których możliwe jest zdobycie punktów w formie meldunku (odwiedzenia miejsca) wraz z punktacją dostępna jest w aplikacji mobilnej, pod adresem www.aplikacjapaszport.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. uczestnik może w każdym z odwiedzonych miejsc otrzymać dodatkowe 10 punktów za wykonanie zdjęcia (selfie) przy danym obiekcie.
  4. w wybranych miejscach (łącznie 43 miejsca) Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty za udzielenie poprawnej odpowiedzi w quizie:
   1.  poprawna odpowiedź w quizie za 1 podejściem – 20 punktów,
   2.  poprawna odpowiedź w quizie za 2 podejściem – 10 punktów,
   3.  poprawna odpowiedź w quizie za 3 i każdym kolejnym podejściem – 0 punktów.
  5. organizator zastrzega, że lista miejsc, w których możliwe jest uzyskanie punktów za wykonanie zadania dodatkowego (quizu) oraz treść pytań w quizie nie zostanie podana do publicznej wiadomości.
 8. Każdy Uczestnik do zbierania punktów może wykorzystywać tylko jedno konto w aplikacji mobilnej oraz korzystać jednocześnie z jednego urządzenia mobilnego. Użycie kilku urządzeń jednocześnie może powodować błędne i niepełne naliczanie punktów, wylogowanie z aplikacji lub zerowanie konta punktowego. Nieprawidłowe zbieranie punktów na dwóch lub większej ilości urządzeń nie mających dostępu do Internetu może powodować prawidłowe lokalne naliczanie punktów w trybie (offline) aż do momentu synchronizacji/przejścia w tryb online kiedy część punktów może zostać anulowana w związku z niezgodnym użyciem aplikacji mobilnej.
 9. W razie utraty, braku lub słabej jakości połączenia urządzenia mobilnego Uczestnika z siecią Internet (GSM, Wi-Fi) aplikacja rejestruje (zapisuje) meldunek oraz inne aktywności w pamięci urządzenia mobilnego Uczestnika. Punkty uzyskane przez Uczestnika zostaną automatycznie doliczone po ponownym połączeniu z siecią Internet (GSM, Wi-Fi) w ciągu maksymalnie 12 godzin.
 10. Ilość punktów na koncie Uczestnika widoczna bezpośrednio w aplikacji mobilnej oraz ilość punktów widoczna na liście rankingowej może się czasowo różnić. Synchronizacja punktów przeprowadzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji mobilnej oraz cyklicznie co 30 minut. Do synchronizacji wymagane jest stabilne połączenie z Internetem, w przypadku braku połączenia lub niestabilnego połączenia punktacja nie będzie zgodnie wyświetlana na liście rankingowej. W momencie nawiązania stabilnego połączenia internetowego, liczba punktów w rankingu  zostanie zaktualizowana i będzie równa ilości punktów na koncie Uczestnika w aplikacji mobilnej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz anulowania punktów zdobytych w sposób niezgodny z Regulaminem lub w inny sposób łamiący, w ocenie Organizatora, zasady sprawiedliwej konkurencji i rywalizacji.
 12. Uczestnicy weryfikowani są na podstawie danych podanych podczas rejestracji.
 
§ 4. Nagrody
 1. Na podstawie liczby punktów zdobytych przez poszczególnych Uczestników tworzona jest lista rankingowa. Lista jest publikowana podczas trwania konkursu pod adresem www.aplikacjapaszport.kujawsko-pomorskie.pl.
 2. W przypadku równej ilości punktów o wyższej pozycji na liście rankingowej decyduje:
  1. większa łączna liczba odwiedzonych miejsc,
  2. większa liczba punktów uzyskana za rozwiązanie testu przeprowadzonego telefonicznie (dotyczy wyłącznie pozycji nagradzanych w przypadku, gdy sporna pozycja na liście rankingowej determinuje rodzaj nagrody),
  3. krótszy czas rozwiązania testu przeprowadzonego telefonicznie (dotyczy wyłącznie pozycji nagradzanych w przypadku, gdy sporna pozycja na liście rankingowej determinuje rodzaj nagrody).
 3. O terminie testu Uczestnicy zostaną poinformowani z minimum 24- godzinnym wyprzedzeniem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację rozmowy przez Organizatora w celu zapewnienia najwyższej jakości oraz transparentności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz anulowania punktów zdobytych
  w sposób niezgodny z Regulaminem lub w inny sposób łamiący, w ocenie Organizatora, zasady sprawiedliwej konkurencji i rywalizacji.
 6. Uczestnicy z miejsc 1-50 na liście rankingowej otrzymają nagrody:
  1. miejsca 1-3 z listy rankingowej - vouchery pobytowe obejmujące 1 nocleg ze śniadaniem
   i obiadokolacją dla 4 osób w obiekcie wskazanym przez Organizatora na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  2. miejsca 4-10 z listy rankingowej - vouchery  noclegowe obejmujące 1 nocleg ze śniadaniem dla 2 osób w obiekcie wskazanym przez Organizatora na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  3. miejsca 11-30 – publikacje „Kanon turystyczny Województwa Kujawsko Pomorskiego”,
  4. miejsca 31-50– albumy „Okiem orła”.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru nagród o których mowa w §4. ust. 6 zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji w aplikacji mobilnej.
 8. Danymi stanowiącymi podstawę weryfikacji Uczestnika i umożliwiającymi odbiór nagrody są dane przekazane przez Uczestnika za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji Uczestnika w aplikacji mobilnej.
 9. Nagrody muszą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora lub w miejscach wskazanych przez Organizatora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę Uczestnika Organizator dopuszcza możliwość przekazania nagród w inny sposób.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia nagród wskazanych w §4. ust 6 innymi
  (o równoważnej wartości), w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od niego dostarczenie nagród nie będzie możliwe.
 11. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 12. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w całości lub w części.
 13. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy rankingowej.
 
§ 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest:
Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego
 1. Organizator działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną tj. Wydział Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl.
 3. Dane osobowe (e-mail, login, hasło) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzania Konkursu przez Organizatora, zapewnienia podsumowania wyników Konkursu oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 
 4. Dane osobowe (imię, nazwisko) Uczestników o których mowa w § 4 ust. 6 będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody Uczestników.
 5. Dane osobowe Uczestników będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podawane dane będą przechowywane w siedzibie Organizatora przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia,
  a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych.
 8. Uczestnik posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w § 5 ust. 6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Administratora danych wobec Uczestnika nie zostanie zrealizowane.
 10. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu lub za ewentualne problemy związane z poprawnym działaniem aplikacji mobilnej wynikłe z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym problemów z działaniem aplikacji wynikające z konfiguracji sprzętu posiadanego przez Uczestnika.
 2. Organizator Konkursu zastrzega, że Uczestnicy odwiedzają poszczególne miejsca na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi więc odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zdobycia punktów (dotarcia do miejsca) z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Kanałem komunikacyjnym dla uczestników jest adres mailowy turystyka@kujawsko-pomorskie.pl
 5. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres mailowy Organizatora  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 6. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy za pośrednictwem którego została dokonana rejestracja oraz login osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 7. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 8. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem wysłanym najpóźniej
  w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio zamieszczony był regulamin Konkursu.
 10. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczna decyzja należy do Organizatora.
 11. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Departament Sportu i Turystyki, Wydział Turystyki, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. (56) 621-87-80.

Lista miejsc do odwiedzenia w aplikacji mobilnej
Lp. Atrakcja turystyczna Kategoria Liczba punktów
Włocławek i Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
1 Przystań nad Wisłą, Włocławek Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
2 Cmentarz ewangelicko-augsburski, Mursk Poznaj zakaMARKI 20
3 Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie Poznaj zakaMARKI 20
4 300-letni dąb  Poznaj zakaMARKI 20
5 Rezerwat przyrody Gościąż Ciekawostka 50
6 Schrony bojowe „Tobruk” Ciekawostka 50
Kruszwica i Nadgoplański Park Tysiąclecia
7 Mysia Wieża, Kruszwica  Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
8 Kolegiata, Kruszwica Poznaj zakaMARKI 20
9 Prom na jeziorze Gopło Poznaj zakaMARKI 20
10 Głaz narzutowy „Głaz Ognia” Poznaj zakaMARKI 20
11 Wieża widokowa Bachorza Ciekawostka 50
Brodnica i Brodnicki Park Krajobrazowy
12 Zamek Krzyżacki, Brodnica Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
13 Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Bobrowiska Poznaj zakaMARKI 20
14 Punkt widokowy na jezioro Strażym Poznaj zakaMARKI 20
15 Bunkier Poznaj zakaMARKI 20
16 Mostek Jadwigi Ciekawostka 50
Runowo Krajeńskie i Krajeński Park Krajobrazowy
17 Ruiny Pałacu, Runowo Krajeńskie Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
18 Wieża widokowa, Sępólno Krajeńskie Poznaj zakaMARKI 20
19 Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej, Zamarte Poznaj zakaMARKI 20
20 Pałac, Sypniewo Poznaj zakaMARKI 20
21 Schrony bojowe Poznaj zakaMARKI 20
22 Czarna Góra Ciekawostka 50
Bory Tucholskie i Tucholski Park Krajobrazowy
23 Ścieżka edukacyjna „Jelenia Wyspa”- Poznaj zakaMARKI 20
24 Akwedukt, Fojutowo Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
25 Wieś Krąg Poznaj zakaMARKI 20
26 Kościół w Dąbrówce Poznaj zakaMARKI 20
27 Rezerwat Cisów w Wierzchlesie Poznaj zakaMARKI 20
28 Uroczysko Piekło Ciekawostka 50
29 Jeziorka Kozie Ciekawostka 50
Górzno i Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
30 Zabytkowy młyn, Wapionka Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
31 Dziewicza Góra, Górzno Poznaj zakaMARKI 20
32 Ścieżka edukacyjna Szumny Zdrój Poznaj zakaMARKI 20
33 Dąb Rrzeczpospoliej Poznaj zakaMARKI 20
34 Jar Brynicy – punkt widokowy Poznaj zakaMARKI 20
35 Kamień „trójstyk”   Ciekawostka 50
Tleń i Wdecki Park Krajobrazowy
36 Promenada prof. Alfonsa Hoffmanna, Tleń  Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
37 Kamień św. Wojciecha, Leosia Poznaj zakaMARKI 20
38 Zapora Żur Poznaj zakaMARKI 20
39 Wieża widokowa „Tornado” Poznaj zakaMARKI 20
40 Punkt Widokowy „Zatoki” nad jeziorem Żurskim Ciekawostka 50
41 Ogród edukacji przyrodniczej, Osie Poznaj zakaMARKI 20
Świecie i Nadwiślański Park Krajobrazowy
42 Zamek Krzyżacki, Świecie Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
43 Fara i mury miasta, Świecie Poznaj zakaMARKI 20
44 Punkt widokowy „Diabelce” Ciekawostka 50
45 Chrystkowo  Poznaj zakaMARKI 20
46 Stary młyn, Gruczno Poznaj zakaMARKI 20
Grudziądz i Nadwiślański Park Krajobrazowy
47 Wieża Klimek, Grudziądz Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
48 Zabytkowy park, Rulewo Poznaj zakaMARKI 20
49 Majestatyczne dęby, Bądkowo Poznaj zakaMARKI 20
50 Ścieżka edukacyjna, Grabowiec Ciekawostka 50
Nowe i Nadwiślański Park Krajobrazowy
51 Zamek, Nowe Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
52 Startowisko paralotniowe, Nowe Poznaj zakaMARKI 20
53 Przepompownia Kończyce Poznaj zakaMARKI 20
54 Dawny zbór ewangelicki, Mątawy Poznaj zakaMARKI 20
Chełmno i Chełmiński Park Krajobrazowy
55 Chełmno – ratusz Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
56 Góra Św. Wawrzyńca Poznaj zakaMARKI 20
57 Kamień Wysokiej Wody Poznaj zakaMARKI 20
58 Góra Zamkowa, Starogród Poznaj zakaMARKI 20
59 Schron dla nietoperzy Poznaj zakaMARKI 20
60 Fort 1 Watorowo Ciekawostka 50
Bydgoszcz i Nadwiślański Park Krajbrazowy
61 Łoskoń Ścieżka edukacyjna, Bydgoszcz Tu zdobędziesz pieczątkę w paszporcie! 10
62 Pałac w Ostromecku Poznaj zakaMARKI 20
63 Żródło św. Rocha Poznaj zakaMARKI 20
64 Grodzisko Talerzyk Poznaj zakaMARKI 20
65 Jaskina Bajka Ciekawostka 50
66 Parów Cieleszyński Ciekawostka 50